Kiskosár

Kosár tartalma 0 termék
Összesen 0,00 Ft
Bezár
A termék sikeresen a kosárba került!

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

1. A webáruház üzemeltetője

A http://shop.uni-sopron.hu címen elérhető webáruházat a Soproni Egyetem (Adószám: 19253086-2-08 Székhely: 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4 Képviseli: Prof. Dr. Fábián Attila, rektor (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11737083-24683441

IBAN: HU83 11737083-24683441

SWIFT kód: OTPVHUHB

 

2. Definíciók:

2.1.      Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

2.2.      Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

2.3.      Szolgáltató:  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

 

3. Alapvető rendelkezések

3.1.      A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77.§-ában meghatározott általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmaz.

3.2.      A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

3.3.      A jelen ÁSZF 2023. július 07. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi.

3.4.      Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3.5.      Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

 

4. A magyar jog kikötése

4.1.      A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog alkalmazandó.

 

5. Vonatkozó jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),

– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,

– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,

– és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

 

6. A szerződés felei:

6.1.      A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója.

6.2.      Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

 

7. Szerződési feltételek

7.1.      A szerződés tárgya a Szolgáltató által szervezett rendezvényekre történő belépésre jogosító jegyek árusítása. A Szolgáltató más ingóság értékesítését nem végzi a honlapon.

7.2.      A Soproni Egyetem a fel nem használt jegyeket árát nem téríti vissza. 

7.3.      A szerződés tárgyára tekintettel – figyelemmel arra, hogy a szerződés tárgya esetében a Ptk. XXIV. fejezetében foglaltak nem alkalmazhatók – a Soproni Egyetemet jótállás, garancia, illetve más igény nem terheli.

 

8. A szerződés megkötése

8.1.      A weboldal használatával a Felhasználó a Ptk.-ban meghatározott adásvételi szerződést köti meg. A szerződés megkötésére a Ptk. távollevők között megkötött szerződés megkötésének szabályai az irányadóak

8.2.      A Felhasználó regisztráció – illetve a Szolgáltatóval hallgatói jogviszonyt létesített személyek esetén hozzárendelés – után válnak jogosulttá a jegyek megvásárlására.

8.3.      Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

8.4.      Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

8.5.      Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

8.6.      Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „+/-” ikonra kattint Felhasználó.

8.7.      A Vásárlást követően a rendszer a visszaigazoló levéllel együtt megküldi a belépésre jogosító jegyeket, amelyeket a Felhasználó PDF vagy JPEG formátumban letölthet, illetve kinyomtathat.

8.8.      A jegy birtokosa QR-kód azonosítását követően jogosult a Soproni Egyetem által szervezett rendezvényeken – különös tekintettek a Soproni Egyetemi Napok fesztiválon – való részvételre.

8.9.      Az azonos QR-kódot használó személyek közül, az személy jogosult belépni a Rendezvényekre,, akinek QR-kódját a Soproni Egyetem elsőként azonosítja.

8.10.    Az illetéktelen lemásolásból eredő kárt az Egyetem nem téríti meg.

8.11.    Fizetési mód: Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 

9. Adattovábbítási Nyilatkozat

A webáruházban történő Online bankkártyás fizetés választása esetén a vásárlás teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a Vásárló hozzájárul, hogy a Soproni Egyetem továbbadja:

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466), részére.
A továbbított adatok köre: a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja

 

Sopron, 2023. július 07.